گوشه ای از پیگیری های انجام شده و تذکرات داده شده توسط مهرداد لاهوتی نماینده مردم فهیم شهرستان لنگرود را در زیر می توانید مشاهده نمایید.

پیگیری‌های انجام شده 1 - پیگیری‌های انجام شده

پیگیری‌های انجام شده 8 - پیگیری‌های انجام شده

پیگیری‌های انجام شده 7 - پیگیری‌های انجام شده

پیگیری‌های انجام شده 6 - پیگیری‌های انجام شده

پیگیری‌های انجام شده 5 - پیگیری‌های انجام شده

پیگیری‌های انجام شده 4 - پیگیری‌های انجام شده

پیگیری‌های انجام شده 3 - پیگیری‌های انجام شده

پیگیری‌های انجام شده 2 - پیگیری‌های انجام شده